HiPP smernice održivosti

Obim našeg dnevnog poslovanja

HiPP se već dugo bavi menadžmentom održivosti. Postigli smo mnoge ciljeve - uključujući organsku proizvodnju, CO2-neutralnu proizvodnju, uzoran obračun CO2 otiska za proizvode, sveobuhvatnu reciklažu, smanjenje korišćenja energije i resursa kao što su struja, voda, otpad, grejanje, mere za očuvanje biodiverziteta i društveno odgovornog poslovanja – i 2009. godine ih sklopili u sistematski menadžment održivosti. Smernice za životnu sredinu koje smo formulisali 1995. godine u cilju kontinuiranog poboljšanja zaštite životne sredine prošireni su na smernice za održivost.

1 Korišćenjem ekološke tehnologije, HiPP svodi oštećenja na minimum.    
2 Kontinuirano pratimo, dokumentujemo i procenjujemo uticaj kompanije na životnu sredinu. Moguća poboljšanja se sprovode u okviru ekonomski prihvatljivih parametara.    
3 Cilj nam je da ograničimo opterećenje životne sredine, koje se javlja kao posledica novih poslova, proizvoda i tehnika, na minimum. Zato uvek unapred ocenjujemo potencijalni uticaj na životnu sredinu.    
4 Naš cilj je da uštedimo resurse. Imajući ovo na umu, dajemo prednost obnovljivim resursima nad onima koji su ograničeni.    
5 Kao najveći prerađivač ekološki proizvedenih sirovina u svetu, posvećeni smo kontinuiranom povećanju količine korišćenih sirovina.    
6 Za planiranje pakovanja, propisujemo da količina upotrebljenog materijala bude minimalna, da se koristi maksimalni mogući procenat sekundarnih materijala i onih koji mogu da se recikliraju i podstičemo alternativna rešenja kao što je sistem depozita i povraćaja.    
7 Zaštita životne sredine u kompaniji može da funkcioniše samo ako zaposleni učestvuju. Zato podstičemo svest o održivosti kod naših zaposlenih kroz pružanje informacija, obuku i redovne podsetnike.    
8 Kontinuirano informišemo kupce o tome kako se HiPP proizvodi mogu koristiti na ekološki način.    
9 Uzimamo javno mnjenje veoma ozbiljno. Redovno pružamo informacije o projektima zaštite životne sredine i ulažemo poseban napor da odgovorimo na povratne informacije javnosti gde god je to moguće.    
10 U stalnom smo kontaktu s vlastima kako bismo izbegli ili smanjili naš uticaj na životnu sredinu.    
11 Sa našim sveobuhvatnim sistemom menadžmenta grešaka, svodimo rizik od nezgoda i štetnih uticaja na ljude ili okolinu na minimum.    
12 Kontrolni sistemi nam omogućavaju postizanje ciljeva u vezi sa životnom sredinom i uvek se trudimo da proverimo nove informacije i, ako je to potrebno, promenimo naše ciljeve.    
13 U HiPP-u se poštovanje ljudskih prava podrazumeva, kao i zabrana dečjeg i prisilnog rada, diskriminacija, telesno kažnjavanje, prinuda i korupcija.    
14 Članstvo u obrazovanju i/ili sindikatu je izričito dozvoljeno u HiPP-u. Naknade, prekovremeni rad i socijalna davanja odgovaraju zakonskim ili postavljenim minimalnim standardima kako bi se obezbedilo zadovoljenje osnovnih potreba i slobodno dostupni prihodi zaposlenih.    
15 Garantujemo barem odgovarajuće nacionalne, zakonske uslove za zaštitu na radu, zaštitu životne sredine i zdravlja i podržavamo stalno poboljšanje uslova rada..    
16 HiPP kao kompanija podržava zaštitu biodiverziteta i stvaranje održive budućnosti u kojoj je vredno živeti.    
17 Dobavljači i pružaoci usluga su takođe dužni da se pridržavaju smernica u našoj neposrednoj sferi uticaja, kao i u lancima koji prethode dobavljanju robe i dolaze posle toga (npr. poddobavljači, menadžeri logistike, firme za zbrinjavanje otpada).